Dessa allmänna avtalsvillkor gäller mellan Nollfem Webbdesign (tillhandahållaren) och en innehavare av en adress som registrerats genom www.lysekil.nu (innehavaren).
 

1. Tillhandahållarens åtaganden

Tillhandahållaren skall tillhandahålla tjänsten lysekil.nu (tjänsten) till innehavaren i enlighet med dessa allmänna avtalsvillkor och de övriga villkor som anges på www.lysekil.nu. Tillhandahållaren skall fullgöra erforderligt underhåll för att tjänsten skall kunna tillhandahållas på ett tillfredsställande sätt. Underhåll vid fel skall lämnas med den skyndsamhet som omständigheterna kräver.


2. Undantag från tillhandahållarens ansvar

Tillhandahållaren ansvarar inte för innehållet på de webbsidor som lysekil.nu–adresserna leder till. Tillhandahållaren ansvarar heller inte för de varor och tjänster som erbjuds på innehavarens webbsidor eller andra transaktioner som går via innehavarens e-post.

2.1 Driftsstörningar

Tillhandahållaren ansvarar inte för att den tillhandahållna tjänsten är avbrottsfri. Inte heller garanteras att den är säker och felfri då exempelvis följdeffekter kan uppstå vid användningen av en webbsida eller en e-postadress.

2.2 Force Majeure

Tillhandahållaren har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar för fel som beror på omständigheter utanför tillhandahållarens kontroll som skäligen inte kunde förväntas och vars följder tillhandahållaren inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

2.3 Ansvarsbegränsning

Tillhandahållaren ersätter endast styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av ett fel som tillhandahållaren ansvarar för. Ersättning utgår dock högst med ett belopp som motsvarar den avgift innehavaren har betalat tillhandahållaren för tjänsten. Innehavaren har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador och förluster med anledning av fel. En anmälan om anspråk på ersättning måste inkomma till tillhandahållaren inom tre månader från den dag då innehavaren fått, eller borde fått, kännedom om den omständighet på vilken skadeanspråket grundas.


3. Innehavarens åtaganden

3.1 Korrekt information

Innehavaren förbinder sig att lämna korrekt och sanningsenlig information vid registreringen av en lysekil.nu-adress.

3.2 Laglighet

Innehavaren ansvarar för att innehållet på nämnda sidor inte gör intrång i upphovsrätt, rätt till varumärke eller andra immateriella rättigheter samt att innehållet inte strider mot lag, förordning, myndighetsföreskrifter, handelsbruk eller sedvänja.

3.3 Ersättningsskyldighet

Innehavaren förbinder sig att ersätta tillhandahållaren fullt ut för alla kostnader och all övrig skada som tillhandahållaren kan åsamkas med anledning av innehållet på innehavarens webbsida eller i innehavarens e-post.

3.4 Avstängning

Tillhandahållaren har rätt att stänga av en lysekil.nu-adress som innehåller meddelanden som strider mot brottsbalkens regler om uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott och olaga våldsskildring, material som utgör intrång i immaterialrättigheter eller som annars är olagligt. I sådant fall skall inbetalda avgifter som belöper på tiden efter tjänstens upphörande inte återbetalas. Tillhandahållaren har rätt att tillfälligt stänga av en lysekil.nu-adress som påstås vara olaglig på sätt som angivits ovan i denna punkt 3.4.


4. Kostnader och avgifter

De kostnader och avgifter tillhandahållaren debiterar för tillhandahållande av en lysekil.nu-adress anges på www.lysekil.nu och skickas via e-post till innehavaren (vid registrering och när det är dags att betala). Betalningen skall ske via BankGirot. Mer information om betalning (som postgironummer, priser etc.) anges i e-posten ni får vid registrering.

5 Dröjsmål med betalning

Efter registrering av en lysekil.nu-adress fungerar sådan adress i tio dagar utan att betalning erläggs. Skulle betalning inte erläggas inom dessa tio dagar stängs adressen av och blir ledig igen för registrering av en annan innehavare efter en månad.


6. Uppsägning

Om innehavaren bryter mot dessa allmänna avtalsvillkor har tillhandahållaren rätt att omedelbart stänga av innehavarens lysekil.nu-adress. I sådant fall blir adressen ledig igen för registrering av en annan innehavare efter en månad och inbetalda avgifter som belöper på tiden efter avstängningen skall inte återbetalas


7. Överlåtelse

Innehavaren har inte rätt att överlåta den lysekil.nu-adress innehavaren registrerat till någon annan utan tillhandahållarens uttryckliga tillstånd. Tillhandahållaren har rätt att, efter meddelande därom till berörda innehavare, överlåta sina rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till någon annan.


8. Villkorsändring

Tillhandahållaren förbehåller sig rätten att företa ändringar i dessa allmänna avtalsvillkor. Skulle en innehavare inte acceptera sådana ändringar har innehavaren rätt att säga upp sin lysekil.nu-adress med omedelbar verkan. I sådant fall skall inbetalda avgifter som belöper på tiden efter tjänstens upphörande återbetalas.


9. Upphörande av tjänsten

Tillhandahållaren har rätt att upphöra med att tillhandahålla tjänsten lysekil.nu med iakttagande av en månads varsel. I sådant fall skall inbetalda avgifter som belöper på tiden efter tjänstens upphörande återbetalas.


Tillbaka